Villkor


Villkor för lopp arrangerade av Båstad marathon klubb

Allmän information och definitioner
Med benämningarna ”Vi”, ”vi”, ”våra” och ”oss” nedan menas Båstad marthon klubb, som bland annat arrangerar GöteborgsVarvet. Genom att du anmäler dig till något av de lopp som vi arrangerar (”Loppen”) godkänner du våra vid var tid gällande villkor för anmälan och deltagande i Loppen. En giltig anmälan till Loppen uppstår dock först efter det att du har registrerat dig och vi mottagit anmälningsavgiften, varvid ett bindande avtal uppstår mellan dig och oss. Vi förbehåller oss rätten att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan.

För att anmäla dig till något av Loppen måste du vara 18 år. Om du vid anmälan är under 18 år måste du ha målsmans godkännande. För det fall du anmäler någon annan person än dig själv till Loppen, försäkrar du genom ditt godkännande av våra villkor, att denna person har tagit del av och godkänner våra villkor på samma sätt som du har gjort.

Vänligen notera att vi har rätt att ensidigt ändra dessa villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på vår hemsida, www.bjarechallenge.se. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa villkor har du rätt att säga upp det avtal som du ingått med oss. Återbetalning av redan gjord betalning kommer inte att ske med anledning av sådan uppsägning.

Ditt godkännande
Genom att du godkänner dessa villkor godkänner du att;

du deltar på egen risk i Loppen och att vi därför inte ansvarar för skada som du eventuellt åsamkas,
vi kan komma att ställa in ett eller flera av Loppen

 • för det fall vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa,
 • för det fall Loppen inte sanktioneras av Svenska Friidrottsförbundet, eller för det fall vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få/kunna genomföra Loppen eller
 • på grund av händelser som är utanför vår kontroll såsom brand, översvämning, strejk eller andra liknande omständigheter,
 • Om Loppen ställs in på grund av någon av de omständigheter som listas ovan återbetalas inte erlagd anmälningsavgift till Loppen och vi är inte skyldiga att utge skadestånd eller annan kompensation till dig,
 • vi förbehåller oss rätten att förändra Loppens sträckning eller starttid på grund av omständigheter som är nödvändiga för att Loppen skall kunna genomföras på ett bra och säkert sätt,
 • anmälan till Loppen är bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte, får du förhinder maila info@goteborgsvarvet.se så avanmäler vi dig utan återbetalning,
 • vid händelse av sjukdom eller skada måste du ha tecknat Folksams försäkring Startklar eller motsvarande försäkring hos ett annat försäkringsbolag innan anmälan, återbetalningen anmäls direkt till försäkringsbolaget, när du fått klart med återbetalningen kontaktar du Bjäre Challenge för anmälan
 • du låter inte någon annan springa Loppen i ditt namn/ i ditt ställe,
 • till Bjäre CHallenge 2016 har du rätt att överlåta din startplats till en annan löpare mot en avgift på 150 SEK, överlåtelser är tillåtna t.o.m. den 1 juni 2016,
 • vi eller våra samarbetspartners har rätt att kontakta dig som anmält dig till Loppen för information eller erbjudanden,
 • om du angett ditt mobiltelefonnummer eller e-postadress samtycker du till att vi eller våra samarbetspartners kan komma att skicka information eller erbjudanden till sådant nummer eller adress,
 • sådana personuppgifter som du lämnar till oss behandlas på det sätt som anges i dessa villkor,
 • du fotograferas och filmas i samband med Loppen,
 • dina personuppgifter såsom namn, födelseår, ort och resultattid, såväl som fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, publiceras på internet och i dagstidningar både som nyhets- och annonsmaterial utan att du ställer krav om särskild ersättning,


Överlåtelse av startplats  2016
Till Bjära Challenge 2016 fram till och med den 1 juni 2016 har du möjlighet att överlåta din startplats till annan mot en avgift om hundrafemtion (250) SEK som du erlägger till oss. Du överlåter din startplats genom att anmäla detta på vår hemsida, www.bjarechallenge.se. Det är inte tillåtet att överlåta en startplats till annan eller låta annan springa i ditt ställe, utan att erlägga avgiften och anmäla överlåtelsen av din startplats via vår hemsida. Efter 1 juni  2016 är det inte möjligt att överlåta sin startplats till annan.

Vår behandling av personuppgifter
Vi kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du anmält dig till Loppet. Det främsta syftet med att vi behandlar dina personuppgifter är att vi ska kunna hantera din anmälan, genomföra tidtagning, registrera ditt resultat, administrera ditt konto och eventuell träningsdagbok samt att göra Loppet till en fest för dig som deltagare. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information och erbjudanden från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information och erbjudanden från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.

Dina personuppgifter såsom namn, födelseår, ort och resultattid, så väl som fotografier och TV-inspelningar i vilka du förekommer, kommer att publiceras på internet och i dagstidningar. För att hantera din anmälan, genomföra tidtagning, registrera ditt resultat samt administrera ditt konto och eventuell träningsdagbok, tar vi hjälp av samarbetspartners (för närvarande EST AB och jogg.se) som endast kommer att behandla dina uppgifter i enlighet med våra instruktioner.

De personuppgifter som vi kommer att behandla är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom din registrering till Loppet, så som för- och efternamn, postadress, personnummer, e-postadress samt mobilnummer.

Genom att du godkänner dessa villkor samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits i dessa villkor. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till oss på ovan angivna adress. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.